B&M Service B.V. maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Bekijk onze privacy statement.

Akkoord

Algemene Voorwaarden

Art. I. ALGEMEEN

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
2. Onder “de wederpartij”/ “opdrachtgever”/ “huurder” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.
4. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie;
- schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax of e-  mailbericht of elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze;
- de opdrachtnemer: degene die in zijn aanbieding en/of opdrachtbevestiging naar deze voorwaarden verwijst;
- de opdrachtgever: degene tot wie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht;
In deze voorwaarden wordt mede verstaan onder:
- dienst: de aanneming van werk.

Art. II. AANBIEDINGEN
1. Alle door ons gedane aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbieding, eventueel vergezeld van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, mag zonder onze toestemming niet
vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt
door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
4. De in onze aanbieding en/of (ander) documentatie vermelde maten, gewichten, technische gegevens en weergegeven afbeeldingen
hebben uitsluitend tot doel een indicatie te geven van de te verwachten kwaliteit van de te leveren goederen. Alle gebruikelijke
alsmede geringe kwaliteits- en/of kleurverschillen worden door de wederpartij uitdrukkelijk aanvaard en geven nimmer enige
aanleiding tot reclame, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt.
5. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours te leveren.
6. Uitvoering onder normale omstandigheden en tijdens normale werkuren.
7. Indien op basis van een aanbieding van de opdrachtnemer geen overeenkomst tot stand komt heeft de opdrachtnemer ten laste van
de opdrachtgever recht op een redelijke vergoeding van de aan zijn prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de kosten van
ontwerpen of begroten, conform artikel 7:405 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Betaling van de verschuldigde
aanbiedingskosten vindt plaats binnen 2 weken na de datum van de betreffende factuur.

Art. III. OVEREENKOMST
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dán tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben
aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt
geacht de overeenkomst juist weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn
bevestigd. Wij zijn alsdan gerechtigd de overeengekomen levertijd in redelijkheid te wijzigen. Alle extra kosten in deze zijn voor
rekening van de wederpartij.
3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht
de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 8 dagen.
4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te onzer
beoordeling – voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te
eisen dat zowel aan betalings-, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
6. Wij zijn bevoegd om – indien wij dit noodzakelijk, danwel wenselijk achten – voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte
opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de
wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
7. Mondelinge toezeggingen door, en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer dan nadat en
voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Art. IV. PRIJZEN
1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende
overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-fabriek volgens Art. V. voor Nederland en volgens Incoterms voor buitenland
geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald. Onder “fabriek” wordt
verstaan het bedrijfsterrein van de opdrachtnemer.
2. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen vermeld in Euro; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
3. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan ook
al geschiedt dit als gevolg van voorziene omstandigheden is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig te verhogen.
4. In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening
te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en
lid 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.
5. Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien de
opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d.
moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.
6. De verpakking is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Verpakking wordt niet teruggenomen.
7. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten,
modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Door de
opdrachtnemer daarvoor betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de opdrachtgever.
8. Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren/installeren, is de prijs berekend inclusief montage/installatie
en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, uitgezonderd kosten
die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in Art. VI. zijn vermeld. Gemaakte kosten wegens
onwerkbaar weer zullen worden doorberekend.

Art. V. LEVERING/LEVERTIJD
1. De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke documenten, gegevens,
vergunningen e.d.;
c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
d. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van het bedrag dat volgens de overeenkomst voor de aanvang van de
werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
Indien een leveringsdatum respectievelijk -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum
van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum respectievelijk het einde van de leveringsweek.
2. De levertijd is gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de
voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer
vertraging ontstaat door wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde
materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
3. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van opdrachtnemer is
overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de
opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de verplichting van de opdrachtnemer tot nakoming van
zijn eventuele montage-/ installatieverplichtingen.
4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden voor verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur
van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat door het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de
overeenkomst.
5. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst,
tenzij deze overschrijding meer dan 16 weken bedraagt of volgens mededeling van de opdrachtnemer meer dan 16 weken zal
bedragen. De opdrachtgever kan bij laatstbedoelde overschrijding of mededeling de overeenkomst door een schriftelijke
mededeling aan de opdrachtnemer ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van het voor het product
reeds betaalde gedeelte van de prijs en op vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent
van de voor het geleverde product overeengekomen prijs. Tenzij de opdrachtgever gebruik maakt van zijn bovengenoemde recht
tot ontbinding, geeft overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - de opdrachtgever geen recht tot het zonder
rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst
6. Tenzij anders overeengekomen, geschied levering aan bedrijf van de wederpartij. Franco levering geschied alleen voor orders
welke een nader vast te stellen bedrag te boven gaan, tenzij dit door ons met de wederpartij anders is overeengekomen.
7. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 8 dagen, op
eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de
goederen ter beschikking van de wederpartij staan, zulks op straffe van verval van het recht van reclame.
8. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de
wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de
wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames diengaande niet meer in
behandeling genomen.
9. Wij zijn gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
10. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of herbevestigd.
11. Wanneer goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking
opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Tevens behouden wij ons het recht voor om over te gaan tot ontbinding van de
overeenkomst en de goederen aan derden te verkopen. Het verschil tussen de oorspronkelijke prijs en de met derden
overeengekomen prijs zal als schade opvorderbaar zijn.

Art. VI. MONTAGE/INSTALLATIE
1. Indien door partijen is overeengekomen dat de opdrachtnemer de montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, is
de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen,
voorzieningen en/ of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren/installeren product en/of de juiste
werking van het product in gemonteerde/geïnstalleerde staat. Dit geldt niet indien en voor zover die uitvoering door of in opdracht
van de opdrachtnemer wordt verricht volgens door of in opdracht van laatstgenoemde vervaardigde of verstrekte tekeningen en/of
gegevens.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever, indien door partijen is overeengekomen dat de opdrachtnemer de
montage/ installatie van het te leveren product zal verzorgen, er in ieder geval voor eigen rekening en risico voor dat:
a. de medewerkers van de opdrachtnemer, zodra zij op de plaats van montage/installatie zijn aangekomen, hun werkzaamheden
kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk
acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;
b. geschikte behuizing en alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor de
medewerkers van de opdrachtnemer aanwezig zijn;
c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage/installatie;
e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
f. de nodige en gebruikelijke hulppersonen, hulpwerktuigen, hulp en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en
ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting e.d. daaronder begrepen) en de voor
het bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de
opdrachtnemer staan;
g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd en dat alle maatregelen zijn
genomen en worden gehandhaafd om in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te
voldoen;
h. bij aanvang van en tijdens de montage/installatie de toegezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn.
3. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening
van de opdrachtgever.
4. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is Art. V. van overeenkomstige toepassing.

Art. VII. KEURING EN OVERNAMETESTS
1. De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering als bedoeld in artikel V lid 3 respectievelijk -
indien montage/installatie is overeengekomen - binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder
schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
2. Indien overnametests zijn overeengekomen zal de opdrachtgever na de levering als bedoeld in artikel V lid 3 of, indien
montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie de opdrachtnemer in de gelegenheid stellen de nodige
voorbereidende tests uit te voeren en die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die de opdrachtnemer nodig acht. De
overnametests zullen onverwijld na het verzoek van de opdrachtnemer daartoe in aanwezigheid van de opdrachtgever worden
uitgevoerd. Indien de overnametests zonder gespecificeerde en gegronde klacht zijn uitgevoerd, alsmede indien de opdrachtgever
niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
3. De opdrachtgever stelt voor de overnametests en daarmee verband houdende tests de benodigde faciliteiten, waaronder die als
bedoeld in Art. VI. lid 2 sub f., en representatieve monsters van eventuele te be- of verwerken materialen in voldoende mate,
tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer, opdat de door partijen voorziene
gebruiksomstandigheden voor het product zo veel mogelijk kunnen worden nagebootst. Indien de opdrachtgever hieraan niet
voldoet is lid 2 laatste zin van toepassing.
4. In geval van geringe tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden,
zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. De opdrachtnemer zal de tekortkomingen
alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.
5. Onverminderd de garantieverplichtingen van de opdrachtnemer zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van
de opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de prestatie van de opdrachtnemer uitsluiten.

Art. VIII. TRANSPORT / RISICO
1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is
verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald.
2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport / de verzending worden slechts uitgevoerd indien de
wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
3. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt
vermeld. Wanneer wij dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde
staat.
4. In bruikleen verstrekte haspels dienen franco naar een door ons op te geven adres te worden geretourneerd.

Art. IX. OVERMACHT
Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid –
ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of
tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, burgeroorlog, oproer, werkstaking,
werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.
1. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang
op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
2. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de
overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
3. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht,
vóórdat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.
4. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Art. X. OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst door overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder
rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering, indien
mogelijk, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen
van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde
grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend.
In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin
verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken
voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen of te vernietigen.
3. Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn contractuele
verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging,
liquidatie of gehele of gedeeltelijk overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd passende
zekerheid terzake van alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de opdrachtgever te verlangen en in afwachting
van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van zekerheidsstelling binnen een
redelijke, door de opdrachtnemer gestelde termijn is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden. De opdrachtnemer heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze
voorwaarden.
4. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de
opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer
evenzeer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.
5. In geval van opschorting op grond van lid 3 of lid 4 is de opdrachtnemer bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door
hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken
voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 is de vorige
volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de opdrachtnemer in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor
verkoop of vernietiging voor rekening van de opdrachtgever. Bij opschorting of ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 heeft de
opdrachtnemer recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.

Art. XI. INTELLECTUELE EIGENDOM
De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen,
programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
De intellectuele eigendom op de informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden,
producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De opdrachtgever
staat er voor in dat bedoelde informatie, behalve voor de uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van
de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

Art. XII. AANSPRAKELIJKHEID
1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is.
2. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
3. Behoudens de algemeen geldende wettelijke bepalingen van de openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige
vergoeding van schade , van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed,
danwel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
4. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de
ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
5. Wij zijn niet aansprakelijk voor opzet en/of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten.
6. Alle ondergeschikten van ons kunnen zich tegenover de opdrachtgever en zonodig ook tegenover derden op gelijke voet als wij
beroepen op bovenstaande bepalingen.
7. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage/installatie in opdracht te hebben, wel bij de montage/installatie hulp en bijstand –
van welke aard ook verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.

Art. XIII. RECLAMES
1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 8 werkdagen na
levering van de betreffende prestatie schriftelijk, vergezeld van de betrokken paklijst, hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave
van de aard en de grond der klacht.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 werkdagen na de factuurdatum.
3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd.
Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog een overeengekomen prestatie te
leveren.
5. Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op tot
het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande toestemming, onder door ons te bepalen
voorwaarden.
7. Indien goederen door de opdrachtgever zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie – ongeacht op welke grond, het geval van
verkeerde levering daaronder inbegrepen – niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend: in
zodanige gevallen zijn wij tot generlei tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.
8. Mondelinge reclamaties en reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van genoemde termijn, worden niet
geaccepteerd. Op goederen, van onze magazijnen afgehaald, worden alleen direct bij de afgifte gedane reclamaties in
behandeling genomen. Onverpakte goederen, indien bij aflevering beschadigd, dienen door de opdrachtgever te worden
geweigerd.
9. Indien goederen, welke onder fabrieks- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de
garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor ons ontstaan, aan de
opdrachtgever in rekening worden gebracht.
10. Indien sprake is van aan ons ter reparatie geretourneerde goederen zonder dat van een reclamatie sprake is, blijven deze goederen
aangemerkt als met alle daaraan verbonden gevolgen aan de opdrachtgever geleverd te zijn, terwijl de (eventuele) kosten van
reparatie en transport aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Art. XIV. GARANTIE
1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem
geleverde product (niet zijnde een dienst) als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover
het betreft bij keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de
opdrachtgever bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering volgens artikel VI lid 3 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend
als direct gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel als gevolg van gebrekkige
afwerking of gebruik van slecht materiaal.
2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken die hun
oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/ installatie door de opdrachtnemer. Indien
montage/installatie van het product door de opdrachtnemer plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 6 maanden
in op de dag dat de montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn
in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken.
3. Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer worden weggenomen door reparatie
of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtnemer, of door toezending van een
onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de opdrachtnemer. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele
verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten en reis- en verblijfskosten, alsmede
kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk
vervangende onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12
maanden na de levering van het product volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken of, bij toepasselijkheid van lid 2, zodra 18
maanden na laatstgenoemde levering zijn verstreken.
4. Voor door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt geen garantie gegeven.
5. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. montage/installatie of reparatie door de opdrachtgever of door derden;
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;
g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast,
alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
h. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft
verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken
6. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de
opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met
betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Indien de opdrachtgever zonder
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van
het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
7. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen
onderdelen/ producten eigendom van de opdrachtnemer.
8. Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de
verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
9. De garantie beperkt zich tot fabrieksfouten en omvat dus niet storingen die hun oorzaak hebben in enige vorm van slijtage of
verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.
10. De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt
wordt van het geleverde.
11. De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen
aan het geleverde worden uitgevoerd.

Art. XV. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. V lid 3 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en
indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behalve voor zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid
van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de opdrachtnemer is te wijten. Indien de opdrachtgever na
ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product is de opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende
kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Onverminderd het in het vorige lid en het in art. V lid 3 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de opdrachtgever
over wanneer al door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer voor leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip
van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.
3. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, tot
ongehinderde toegang tot het product. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de
opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van
het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
4. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer
de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst geheel
of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten
ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en
volledig opeisbaar zijn.
5. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt,
doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
6. Wij raken het (voorbehouden) eigendom niet kwijt indien en/of doordat de opdrachtgever van ons ontvangen zaken ver- of
bewerkt. De opdrachtgever gaat bedoelde zaken in elk geval – automatisch – houden voor ons.
7. Wij mogen reeds, zolang de onderhavige zaak niet geheel mocht zijn betaald, voor wij tot levering overgaan een bankgarantie,
althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen
na aflevering verschuldigd zal worden, verlangen. Opdrachtgever is alsdan verplicht deze zekerheid te stellen.
8. Zolang de in sub 7. bedoelde zekerheid niet is gesteld, kunnen wij de aflevering opschorten en/of overeenkomsten zonder
gerechtelijke tussenkomst voor ontbonden verklaren, onverminderd ons recht op nakoming en/of schadevergoeding.

Art. XVI. BETALING
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. De op onze bankafschriften
aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
2. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.
3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door de opdrachtnemer te bepalen wijze.
4. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en
heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een
percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zoals in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk
Wetboek bedoeld, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
5. In geval de wederpartij:
a. instaat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient
dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng
van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling
van zijn bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de
overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig
bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige
waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van
kosten, schade en interessen.
6. De opdrachtgever is gehouden ons spontaan en onverwijld van eventuele – te verwachten – betalingsproblemen schriftelijk op de
hoogte te stellen. In geval van betalingsachterstand is de opdrachtgever gehouden ons desverzocht schriftelijk te informeren over
zijn financiële omstandigheden.
7. Indien het factuurbedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal opdrachtgever in verzuim zijn door het enkele
verloop van de betalingstermijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Wij zijn alsdan gerechtigd om zonder enige
rechtelijke tussenkomst de onderhavige overeenkomsten te ontbinden. Voorts is opdrachtgever dan gehouden alle kosten te
vergoeden die wij direct of indirect maken ter incasso van de openstaande bedragen:
- met name komen ten laste van de opdrachtgever: declaraties van advocaten en procureurs, zowel in, als buiten recht,
voor zover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en
incassobureaus alsmede alle executiekosten
- de buitengerechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerd op vijftien procent (15%) van de hoofdsom, zulks met
een minimum van tweehonderdvijftig (250) euro per factuur.
Ten laste van de opdrachtgever komen eveneens de kosten van faillissementsaanvrage, alsmede de opslagkosten in geval van
opschorting van levering.

Art. XVII. TOEPASSELIJK RECHT
1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De Eenvormige Wetten inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de totstandkoming van internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken worden nadrukkelijk uitgesloten.

Art. XVIII. GESCHILLEN
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of
verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en
haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.
Indien de wet niet voorziet in bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de rechtbank van het arrondissement van de
opdrachtnemer bevoegd zijn.
2. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk
in kennis zullen stellen. De wederpartij heeft alsdan gedurende een maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de
burgerlijke rechter uit te spreken.

Art. XIX. BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VAN VERHUUR
1. De verhuurder verbindt zich aan de huurder het hierna gespecificeerde materiaal ten gebruike in huur af te staan, gelijk de
huurder zich verbindt dit materiaal van verhuurder ten gebruike in huur aan te nemen. De huurder verbindt zich de
overeengekomen huurprijs en de uit deze overeenkomst voortvloeiende vergoedingen en kosten te betalen en het gehuurde na
beëindiging van de huurtijd terug te leveren, een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.
2. De huur wordt aangegaan voor een door partijen overeengekomen minimale periode, vangt aan op de dag als hiervoren voor de
aflevering van het verhuurde bepaald en eindigt op de dag, waarop het verhuurde in zijn geheel is terugontvangen, geldende een
gedeelte van een week voor een gehele week. Zulks echter met dien verstande, dat wanneer het verhuurde binnen de bepaalde
huurtijd wordt teruggeleverd, de huursom over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd is. Indien derhalve het gehuurde
door welke oorzaak ook niet op de datum voor aflevering bepaald door de huurder wordt afgehaald, is niettemin de huursom
sedert die datum verschuldigd.
3. Het vervoer, transport, alsmede het laden en lossen van verhuurd materiaal vindt plaats door en voor rekening en risico van de
huurder. Transportverzekering, alsmede t.z.t. het terugtransport, laad- en loskosten, eventuele demontage en hermontage kosten
komen eveneens voor rekening en risico van de huurder. Indien de verhuurder bij het einde van de huur verlangt dat het
verhuurde materiaal naar een ander dan de overeengekomen plaats wordt gezonden, is de huurder gehouden hieraan te voldoen,
doch hij heeft in dat geval slechts te betalen de vrachtkosten berekend tot de plaats, welke oorspronkelijk was overeengekomen.
Wanneer met het gehuurde tijdens de huur in verband met opslag of anderszins van openbaar terrein of in het algemeen van een
terrein dat aan een ander toebehoort of bij een ander in gebruik of beheer is, gebruik wordt gemaakt, is de huurder verplicht
ervoor zorg te dragen dat door de rechthebbende de nodige toestemming of vergunning wordt verleend. Een dergelijk gebruik
geschiedt geheel voor rekening en risico van de huurder, die de verhuurder zal vrijwaren ter zake van iedere aansprakelijkheid
jegens derden.
4. Verhuurder moet het verhuurde materiaal in goede staat afgeven. Huurder heeft het recht het gehuurde materiaal voor verzending
of afhaling te keuren of te doen keuren. Indien de huurder van dit recht geen gebruik heeft gemaakt, wordt het geacht in goede
staat, volledig en volgens afspraak te zijn afgeleverd.
5. Huurder is verplicht het gehuurde materiaal gedurende de huur als een goed huisvader te beheren en te onderhouden. Alle nodige
reparaties zullen op zijn kosten worden uitgevoerd, na schriftelijke toestemming van de verhuurder. Huurder verbindt zich het
gehuurde materiaal in geen opzicht te overbelasten. Waardevermindering, reparaties en vernieuwing, onvoldoende onderhoud,
onvakkundig gebruik, ook al is een en ander gebleken resp. noodzakelijk gebleken na afloop van de huur, komen voor rekening
van de huurder.Verhuurder heeft tijdens de huur te allen tijde het recht het materiaal te controleren of te doen controleren. Niet
uitoefening van deze controle doet geen afbreuk aan de rechten van verhuurder. De huurder moet voor behoorlijke bewaking van
het gehuurde, ook buiten de werkuren, zorg dragen. Hij is aansprakelijk voor beschadiging en diefstallen.
6. Gedurende de huur is het gehele risico inclusief het transportrisico van het gehuurde materiaal voor rekening van huurder,
onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling de beschadiging of het verloren gaan zou zijn veroorzaakt,
derhalve ook in geval van overmacht. Schade uit dien hoofde aan het gehuurde materiaal ontstaan, is huurder verplicht aan
verhuurder te vergoeden op basis van vervangingswaarde. Huurder is verplicht de huurprijs door te betalen totdat hij de schade
aan verhuurder heeft vergoed.
7. Indien het gehuurde materiaal na het einde van de huurtijd door de huurder om welke reden dan ook niet in geheel onbeschadigde
toestand aan de verhuurder wordt en/of is teruggeleverd, verplicht de huurder zich aan de verhuurder te vergoeden de kosten die
de verhuurder voor het herstel van de schade aan het door hem te kiezen herstelbedrijf heeft moeten betalen, tegen overlegging
aan de huurder van de betreffende gespecificeerde rekening.
8. Gedurende de periode, die nodig is voor genoemd herstel van schade, verplicht de huurder zich de overeen gekomen huurprijs
door te betalen.
9. Huurder is verplicht verhuurder te vrijwaren tegen alle vorderingen tot vergoeding van schade, tijdens de huur aan derden
berokkend door het gehuurde dan wel door het gebruik van het gehuurde.
10. De huurder is verplicht het gehuurde materiaal na het einde van de huurtijd in geheel onbeschadigde staat terug te leveren.
11. Indien het gehuurde materiaal in het buitenland gebruikt zal worden, hetgeen slechts mogelijk is met uitdrukkelijke schriftelijke
instemming van de verhuurder, zijn alle extra risico’s die uit dat gebruik in het buitenland voortvloeien, voor rekening van
huurder. De verhuurder is gerechtigd om een waarborg, dan wel een bankgarantie te verlangen.
12. De verhuurder draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze overeenkomst is bepaald. De verhuurder zal derhalve in geen
geval voor enig zichtbaar, verborgen of niet-verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. De huurder heeft met name
geen recht om betaling van de huurprijs te weigeren, dan wel de ontbinding van de huurovereenkomst en/of schadevergoeding te
vorderen op grond van beweerde wanprestatie aan de zijde van verhuurder, behoudens indien deze wanprestatie is te wijten aan
opzet aan de zijde van verhuurder zelf; aldus draagt verhuurder geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de
huurder geleden tengevolge van overmacht, stoornis in het bedrijf van de verhuurder, verzuim of vertraging in de levering,
vervanging of herstel indien deze nodig zijn geweest als gevolg van normale slijtage van het verhuurde en gebeurlijkheden van
welke aard dan ook.
13. Huurder mag aan niemand enig recht op het gehuurde materiaal verlenen of het gehuurde materiaal aan derden onderverhuren of
zijn rechten uit deze overeenkomst voortvloeiende, geheel of gedeeltelijk aan derden overdragen.

Art. XX. VERREKENING/OPSCHORTING
1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig door hem aan ons verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen welke wij aan
hem verschuldigd mochten zijn. Een reclame van de opdrachtgever schort zijn eventuele betalingsverplichtingen jegens ons niet
op.
2. Indien de opdrachtgever failleert, faillissement of surseance van betaling aanvraagt en/of in gebreke is met de juiste en/of tijdige
nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, zijn de verplichtingen van ons tot nakoming van onze eigen verplichtingen
automatisch en onmiddellijk opgeschort totdat de opdrachtgever hetgeen hij opeisbaar is verschuldigd volledig heeft voldaan.
3. Wij zijn gerechtigd alvorens onzerzijds na te komen, volledige betaling en/of een afdoende zekerheid voor de nakoming door de
opdrachtgever te verlangen indien aannemelijk is dat deze zijn verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.

Art. XXI. MEDEDELINGEN/ONTBINDING
1. Vorderingen tot nakoming en ingebrekestellingen dienen per aangetekend schrijven te worden gedaan en duidelijk aan te geven
wat wordt verlangd binnen welke termijn.
2. Het bepaalde in sub 1. geldt eveneens voor het stellen van enige andere termijn en het doen van een beroep op ontbinding van de
overeenkomst. Een beroep op ontbinding dient de gronden daarvoor duidelijk aan te geven.

Art. XXII. CONVERSIE
1. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is, treedt voor deze bepaling automatisch (van rechtswege) in de
plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoord aan het nietige beding. Partijen zijn gehouden over de tekst van
deze nieuwe bepaling zonodig met elkaar in overleg te treden.
2. In dat geval behouden de overige bepalingen in de algemene voorwaarden zoveel mogelijk onverminderd hun geldigheid.

© B&M Service B.V.